» Tarih dersi soru bankası,tarih dersi test soruları,III. SELİM ,

Yayınlanma Zamanı: 2009-09-06 23:19:00

 

III. SELİM , II. MAHMUT, TANZİMAT DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1.               Tanzimat Dönemi’nde hazırlanıp, I. Meşrutiyet Dönemi’nde uygulanmasına başlanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Medenî  Kanun                                                                                                             

   B)Kanûn-i  Esâsî

   C)Mecelle            

   D)Azınlıkların il genel meclislerine üye olabilmeleri

   E)Karantina Usulleri Hakkında Kanun

 

2.               I.İlk devlet matbaası kurulması

   II.Viyana, Londra ve Paris’te ilk daimî elçilikler kurulması

   III.Memurlara fes giyme zorunluluğu getirilmesi 

   IV.Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi

   V.Müsadere (mala el koyma) sistemine son verilmesi

   Yukarıdaki gelişmelerden hangileri III. Selim Dönemi’ne aittir?

   A)III-IV    B)II-IV     C)IV-V    D)I-II       E)I-III     

 

3.               Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ve Osmanlı sanayisinin çökmesine sebep olarak gösterilen Balta Limanı Antlaşması hangi padişah döneminde yapılmıştır?

   A)III. Selim            C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

   B)II. Mahmut         D)Abdülaziz

 

4.               I.Osmanlı Devleti’nde ilk kez hukukun üstünlüğünün kabûl edilmesi

   II.Dirlik (Timar) sisteminin kaldırılması

   III.Azınlıkların memur olabilmesi

   IV.İlk nüfus sayımı

   V.Eşkinci Ocağı’nın açılması

   Yukarıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgilidir?

   A)I           B)II          C)III        D)IV        E)V

 

5.               I.Asakir-i Mansure-i Muhammediye

   II.Yeniçeriler

   III.Sekban-ı Cedid

   IV.Nizam-ı Cedid

   V.Yaya ve Müsellemler

   VI.Eşkinci Ocağı

Yukarıdaki askerî ocaklardan hangileri II. Mahmut Dönemi’nde kurulmuştur?

A)I-IV-VI                    C)II-III-V                 E)I-III-VI

B)III-IV-VI                  D)IV-V-VI

 

6.               Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)Mızıka Okulu açılması

B)Askerî Şûra kurulması

C)Kara Mühendishanesi açılması

D)Divan-ı Humayun’un kaldırılarak Nazırlık (Bakanlık) sistemine geçilmesi

E)Memurların “Dahiliye” ve “Hariciye” olarak iki sınıfa ayrılması

 

7.               Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?

   A)İlk devlet matbaasının kurulması

   B)Yerli malı kullanımının özendirilmesi

   C)Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulması

   D)Yerli kumaş kullanımının zorunlu tutulması

   E)Îrâd-ı Cedid adı ile yeni hazine oluşturulması

 

8.               Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi içerisinde yer alan bir gelişme değildir?

A)Divân-ı Ahkâm-ı Adliye’nin kurularak yargının bağımsız duruma getirilmesi

B)İl  genel meclisleri açılması

C)Eyâlet yerine sancak, kazâ ve nâhiye örgütlenmesine gidilmesi

D)Anadolu’da ilk demiryollarının yapımına başlanması

E)Türk Târihinde ilk kez anayasanın yürürlüğe girmesi

 

9.               I.Şûrayı Devlet kurulması

   II.Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin açılması

   III.Yargıtay ve Danıştay’ın temellerinin atılması

   IV.Dar-ül Şûrayı Askerî’nin (Askerî Şûra) kurulması

   V.Askerî Tıbbiye açılması

   VI.Hukuk kurallarının azınlıkların dillerine çevrilmesi

   VII.Harp Okulu açılması

Yukarıdaki oluşumlar, ikisi hariç, II. Mahmut Dönemi’ne aittir. Onun dönemine ait olmayan gelişmeler aşağıdakilerden hangisidir?

A)I-VI         B)II-IV     C)III-V     D)IV-VII                  E)V-VI

 

10.“Azınlıkların, cizye (baş vergisi) vermemesi ve fakat Müslümanlar gibi askere alınması veya bedel ödemesi” kararı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

   A)III. Selim Dönemi            D)Islahat Fermanı

   B)Sened-i İttifak                  E)I. Meşrutiyet

   C)Tanzimat Fermanı

 

11.Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesine hangi padişah döneminde başlanmıştır?

   A)III. Selim            C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

   B)II. Mahmut         D)Abdülaziz

 

12.Rüştiye ilk kez hangi padişah döneminde açılmıştır?

   A)III. Selim            C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

   B)II. Mahmut         D)Abdülaziz

 

13.Düzenli posta örgütünü hangi padişah kurmuştur?

   A)III. Selim            C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

   B)II. Mahmut         D)Abdülaziz

 

14.İlk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır?

   A)III. Selim            C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

   B)II. Mahmut         D)Abdülaziz

 

15.Avrupa’da ilk daimî elçiliklerin açılması hangi padişah dönemindedir?

   A)III. Selim            C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

   B)II. Mahmut         D)Abdülaziz

 

16.Timar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?

   A)III. Selim            C)Abdülmecit       E)II. Abdülhamit

   B)II. Mahmut         D)Abdülaziz

 

17.Yabancıların Osmanlı ülkesinin her yerinde bedelini ödeyerek mülk sahibi olabilecekleri hükmü aşağıdakilerden hangisine aittir?

   A)III. Selim            C)Tanzimat Fermanı          E)Abdülaziz

   B)Sened-i İttifak   D)Islahat Fermanı

 

18.I.Valilere “Redif” denilen asker yetiştirme yükümlülüğü getirilmesi

   II.Tersanelerin geliştirilerek modern gemiler yapılması

   III.Mızıka okulu açılması

   IV.Memurların padişahın kulu olmaktan çıkartılması

   V.İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi

   Yukarıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemi’ne aittir?

   A)I           B)II          C)III        D)IV        E)V

 

19.I.Mahkemelerin açık yapılması

   II.Mahkeme kararı olmadan kimseye ceza verilememesi

   III.Müsaderenin kaldırılması

   IV Gümrük vergilerinin indirilmesi

   V.Kara Mühendishanesi açılması

   Yukarıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmut Dönemi’ne aittir?

   A)I           B)II          C)III        D)IV        E)V

 

20.I.Müsadere uygulamasının  kalkması         =             Tanzimat Fermanı

II.Azınlıkların il genel meclislerine                  =             Islahat fermanı üye olabilmeleri    

   III Divan-ı Humayun’un kaldırılması                               =             II. Mahmut

   IV.İlk demiryollarının yapımına başlanması =             Tanzimat Dönemi

   V.Şûrayı Devlet kurulması                                =             II. Mahmut            

   Yukarıda verilen eşleştirmelerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

   A)I           B)II          C)III        D)IV        E)V

 

Cevap Anahtarı:

1)C            6)C         11)B       16)B                                     

2)D            7)D         12)B       17)D

3)B            8)E          13)B       18)B

4)A            9)A         14)B       19)D

5)E             10D        15)A       20)E


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !


Sitemap - Arşiv
Blogcu Şablonları - YGS LYS
WB - WP - Best Themes - Best Templates - Uçak Bileti